دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : اکرم الملوک   لاهیجانیان

پست الکترونیکی : lahijanian@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : برنامه ریزی آموزشی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه محیط زیست

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/08/08

اکرم  الملوک لاهیجانیان

اکرم الملوک لاهیجانیان

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : دانشیار

^